Základné tézy volebného programu

 1. Vypracovať územný generel dopravy mesta, ktorý by koncepčne riešil dynamickú a statickú dopravu mesta, individuálnu a hromadnú dopravu a určil by základné smery rozvoja dopravy v meste s väzbou na BSK.
 2. Vyvíjať aktivity k postupnému vybudovaniu systému okružných križovatiek na hlavnom ťahu I/2 (Hviezdoslavova, Hlavná), vrátane okružnej križovatky Hlavná- Školská – Zdravotnícka.
 3. Zamerať sa na problémové križovatky v meste zadať návrhy riešenia spolu s dopravným inžinierom, realizovať výstavbu chodníkov v meste.
 4. Organizovať statickú dopravu a parkovacie plochy na vlastnom pozemku stavebníka s minimalizáciou záberu zelených plôch, redukovať počet billboardov pri cestách.
 5. Zvýšiť účasť mestskej polície na riešení dopravnej situácie v meste a zabezpečiť dôsledné dodržiavanie noriem verejného poriadku.
 6. Podporiť výstavbu alternatívnych dopravných trás, ktoré by odľahčili preťaženú dopravu na úseku ulíc Hlavná-Hviezdoslavova (Mástsky obchvat s napojením na Mariánsku ulicu a Štúrovu ulicu).
 7. Podporiť rozvoj regionálnej koľajovaj dopravy v súlade s územným plánom Bratislavského samosprávneho kraja a mesta Stupava.
 8. Podporiť rozvoj cyklotrás v meste a v spolupráci s okolitými obcami organizačne a finančne zabezpečiť ich vzájomné prepojenie, prípadne prepojenie na existujúce cyklotrasy.
 9. Zvážiť možnosti pre vybudovanie severného diaľničného privádzača pre Stupavu.
 10. Podporiť výstavbu medzinárodných dopravných koridorov v okolí mesta, ktoré by odľahčili dopravnú situáciu mesta a jeho okolia (tretí diaľničný pruh, vonkajší tzv. nultý bratislavský diaľničný obchvat a pod.).
 1. Akútne a strategicky riešiť nedostatočnú kapacitu základnej školy.
 2. Pripraviť projektovú dokumentáciu a hľadať možnosti a financie pre vybudovanie novej základnej školy v meste, s komplexným odborným zázemím alebo významné rozšírenie kapacity existujúcej ZŠ.
 3. Pripraviť ucelený finančný plán pre udržanie a rozšírenie mimoškolských aktivít cestou kvalitných učiteľov a odborných jazykových lektorov.
 4. Vyvíjať aktivity k získaniu finančných prostriedkov na výstavbu novej materskej školy v meste.
 5. Vypracovať dlhodobý plán postupnej obnovy hmotného investičného majetku základnej školy a materských škôlok v riadiacej pôsobnosti mesta.
 6. Podporiť zahájený projekt pre zriadenie nového sídla Základnej umeleckej školy v priestoroch areálu Barónové.
 1. Vytvárať podmienky pre príchod obchodných reťazcov a vznik nových obchodných prevádzok a služieb v meste, prednostne, pred výstavbou nových obytných zón a to v súlade so záujmami verejnosti aj s ohľadom na existujúce domáce prevádzky.
 2. V lokalite bývalého kúpaliska dôsledne trvať na tom, aby investor dodržal územnoplánovacie regulácie, týkajúce sa nemožnosti výstavby objektov trvalého bývania, ako aj svoje záväzky vyplývajúce z memoranda uzavretého s mestom Stupava o výstavbe verejne prístupného kúpaliska.
 3. V spolupráci s BSK revitalizovať zámocký park, vrátane jazierka, vodopádu a celkovej botanickej úpravy.
 4. Pripraviť plán pre vybudovanie domova pre seniorov, denného stacionáru a pôsobiska pre organizácie, ktoré zabezpečujú pre seniorov kultúrny a spoločenský život.
 5. Rozšíriť kapacitu jestvujúceho kamerového systému a hľadať ďalšie možnosti na zvýšenie bezpečnosti občanov a zachovania verejného poriadku.
 6. EkoStupava – zelené mesto – strategický prístup k problematike energeticko – odpadového hospodárstva ako celku, s cieľom minimalizovať dopad na životné prostredie, podpora domácej produkcie.
 1. Hľadať možnosti pre postupnú obnovu zdravotného strediska a rozšírenie rozsahu poskytovaných zdravotných služieb, nadstavbou budovy zdravotného strediska.
 2. Komplexná sanácia technického zázemia zdravotného strediska.
 3. Vyvíjať aktivity k vybudovaniu RTG pracoviska na zdravotnom stredisku, aby mohlo prijať odborné ambulancie naviazané na túto diagnostiku.
 4. Zabezpečiť verejne prístupný defibrilátor, ktorý by slúžil občanom v prípadoch akútnej situácie.
 5. Spoločne s BSK zvýšiť starostlivosť o občanov sociálne znevýhodnených a v hmotnej núdzi.
 6. Vytvárať podmienky pre plnohodnotný život pre občanov v postproduktívnom veku.
 7. Vytvoriť osobitný program pre telesne postihnutých.
 8. Venovať pozornosť občanom trvale bez domova.
 1. Plne obnoviť funkčnosť a činnosť Mestského kultúrneho a informačného centra tak, aby mohli opätovne fungovať základné kultúrne potreby mesta.
 2. V spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom podporiť finančne, organizačne a majetkovoprávne zriadenie múzea Ferdiša Kostku.
 3. Podporiť obnovu prevádzky kina v budove MKIC.
 4. Zachovať a podporovať zo strany mesta činnosť občianskych združení, ktoré pomáhajú rozvíjať kultúrny a spoločenský život v meste.
 5. Vyvíjať aktivity smerujúce k obnove a revitalizácii majetku mesta v lokalite Borník za účelom prinavrátenia využitia plochy na kultúrno-spoločenské účely.
 6. Obnoviť vydávanie mestských novín, ako spoločensko-kultúrneho periodika.
 7. Postupne rekonštruovať Obecný dom v Máste za účelom využitia na spoločenské a kultúrne účely.
 8. Podporiť proces majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod národnou kultúrnou pamiatkou – Rímska stanica a vypracovanie plánu na jej pamiatkovú úpravu a zriadenie antického múzea v prírode.
 9. Zvýšiť finančnú podporu pre miestny etablovaný futbalový klub s licenciou od Slovenského futbalového zväzu a chrániť jeho záujmy vo vzťahu k využívaniu športového areálu futbalového štadióna.
 10. Trvať na riadnom dokončení všetkých dohodnutých investícií do futbalového areálu mesta.
 11. Zvýšiť finančnú podporu pre ďalší rozvoj hádzanej v meste.
 12. Podporiť výstavbu zimného štadióna, resp. krytej plavárne v areáli základnej školy, ak budú dostupné nenávratné zdroje financovania.
 1. Zlepšiť výber poplatku za miestny rozvoj.
 2. Skvalitniť a personálne posilniť riadenie projektov návratných a nenávratných zdrojov financovania.
 3. Dodržiavať zákony a vnútorné predpisy mesta pri zostavovaní a schvaľovaní rozpočtu mesta.
 4. Dôsledne vymáhať všetky finančné pohľadávky mesta predovšetkým tie, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov mesta voči developerom.
 5. Vytvoriť koncepciu pre zvýšenie počtu trvalo prihlásených obyvateľov.
 6. Otvoriť diskusiu k úprave daňových sadzieb na úroveň okolitých obcí a zvážiť možnosti zavedenia participatívneho rozpočtu mesta (umožniť občanom spolurozhodovať o časti rozpočtových zdrojov).
 1. Zlepšiť spoluprácu, koordináciu a informovanosť pri fungovaní najdôležitejších orgánov mesta, ako sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.
 2. Častejšie využívať inštitúty priamej demokracie – formou zvolávania zhromaždenia obyvateľov.
 3. Zefektívniť organizačnú štruktúru mestského úradu.
 4. Umožniť hlavnej kontrolórke mesta dôslednú kontrolu všetkých procesov už v štádiu rozhodovania, vrátiť kanceláriu hlavnej kontrolórky mesta späť na mestský úrad.
 5. Dôsledne dodržiavať odporúčania, ktoré sú výsledkom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta.
 6. Podporiť dôsledné vyšetrenie všetkých káuz minulých období a vymáhať prípadné nároky mesta.
 1. Pripraviť a schváliť nový územný plán mesta tak, aby prioritne v ňom bola riešená doprava, cestná infraštruktúra, rozvoj služieb, športové plochy a sociálne služby a aby sa ustrážil urbanistický rozvoj mesta, ktorý by neurčovali výlučne developeri, ale občania prostredníctvom zhromaždení obyvateľov a samospráva zastupujúca potreby občanov.
 2. Pripraviť novú koncepciu posudzovania všetkých významných investičných zámerov tak, aby pred vydaním kladného stanoviska mesta k investičnému zámeru bol tento zámer prerokovaný v stavebnej komisii mesta a v mestskom zastupiteľstve.
 3. Dbať o majetkové záujmy mesta, aby nedochádzalo k vydávaniu územných rozhodnutí investorom na stavby na pozemkoch mesta bez súhlasu mestského zastupiteľstva.
 4. Odstrániť klientelizmus pri fungovaní stavebného úradu a zaviesť férový systém riešenia všetkých podaných návrhov v časových poradiach ako boli podané.
 5. Dôslednejšie dodržiavať schválené pravidlá preberania dopravnej a technickej infraštruktúry od developerov do majetku mesta.

Novozvolený primátor mesta Stupava

Mgr. Peter Novisedlák, MBA


Som Stupavčan, ktorý má v našom meste hlboké korene. Mám toto mesto rád a považujem ho za svoj domov. Po dlhom a starostlivom zvažovaní by som vám rád oznámil, že sa budem v nasledujúcich komunálnych voľbách uchádzať o post primátora mesta Stupava. Vo svojej doterajšej pracovnej kariére som pôsobil na rôznych manažérskych pozíciách v nadnárodných spoločnostiach a v poslednom čase sa venujem podnikaniu. V tomto volebnom období v meste pôsobím ako poslanec mestského zastupiteľstva, člen mestskej rady a podpredseda komisie zdravotníctva a sociálnych vecí. Rád by som využil všetky svoje doterajšie skúsenosti, vedomosti a energiu, aby som pomohol zlepšiť život v našom meste a nasmeroval ho lepším smerom, ak dostanem 10. 11. 2018 vašu dôveru.

Rozhovor s Petrom Novisedlákom si môžete prečítať tu.

Petra Novisedláka podporujú

MVDr. Robert Kazarka

Vážení a milí občania mesta Stupavy. Každý jeden človek si vo svojom živote aspoň raz položí otázky: „kto som“?, „čo som“?, „odkiaľ som prišiel“?, „kam kráčam“? Odpovede určite nie sú jednoduché, pretože dnešný život kladie vysoké nároky na výkon samosprávnych činností veľmi potrebných pre riadny chod mesta a pre uspokojenie životných potrieb obyvateľov žijúcich v ňom. Prečo to hovorím? Pretože onedlho nastane čas pre vážne rozhodnutie na ďalšie 4 roky, kto bude spravovať toto krásne mesto aj naďalej a akým smerom sa naše mesto bude vyvíjať. Máme spoločne na výber buď zachovať tento stav, aj keď nie je ideálny, alebo urobiť rázne zmeny. Vo voľbách by sme mali vnímavo sledovať, kto sa postaví na stranu nápravy a zavedenia systému poriadku v našom meste. Ak bude mať občan svojho poslanca a primátora na svojej strane, bude mať moc žiadať, aby slúžil jemu a jeho mestu a nie niekomu za oponou egoistických záujmov, niekomu kto „skromnou čiastkou prispel na kampaň“ a kto následne chce všetko vrátiť, ale z našich peňazí, kto po voľbách vykonáva povely ako stroj. Ja si osobne myslím aj po mnohoročných skúsenostiach v komunálnej politike, že by sme sa mali spoľahnúť na miestne autority, ktoré sa osvedčili v tvrdých skúškach minulosti. Jednou z týchto osobností je aj poslanec MsZ - Peter Novisedlák, ktorý má mnoho predpokladov byť dobrým primátorom. Poznám ho už od detstva a viem, že je to skromný a pracovitý človek. Predpoklady viesť naše mesto ukázal už pri vedení mnohých zasadnutí mestského zastupiteľstva, kde sa ukázal ako zrelý človek schopný viesť zastupiteľstvo vecne a v pracovnom tóne, bez pompy dramatickej zápletky a osobných konfliktov. Peter má tiež manažérske schopnosti vyplývajúce z jeho profesie, ktorou sa dnes živí a pokiaľ viem nedávno ukončil aj manažérske štúdium s titulom MBA. Pri svojej práci sa stretával s ľuďmi z iných krajín, získal mnoho cenných skúseností z ich života, ktoré môže využiť pri riadení nášho mesta. Preto budem voliť Petra Novisedláka za nového primátora nášho mesta. Vážení spoluobčania, verím, že si v novembri zvolíte tých správnych poslancov a toho správneho primátora. Budúcnosť nášho mesta je vo vašich rukách.

Ing. Martin Smeja, PhD.

Prečo budem voliť Petra Novisedláka, za primátora mesta ? Pretože Petra poznám už niekoľko rokov a som hlboko presvedčený, že je to ten správny kandidát, ktorý mesto dokáže riadiť podstatne lepšie, ako jeho predchodca. Ako poslanec mestského zastupiteľstva pracoval veľmi zodpovedne, vždy s cieľom hľadať vecné riešenia problémov pre dobro všetkých Stupavčanov. Jeho skúsenosti, odbornosť a trpezlivosť, ktoré nadobudol tvrdou prácou počas svojho života z neho urobili človeka, ktorý sa snaží vždy hľadať najlepšie možné riešenie a nebojí sa vstúpiť do bojov, ak je to treba. Pozerá sa na veci z nadhľadu a pritom si zachováva ľudskosť a vecný tón. Počas posledného obdobia bol členom mestskej rady a podpredsedom komisie zdravotníckej a sociálnych veci. Riadil mnohé zasadnutia mestského zastupiteľstva, keď nebol prítomný primátor alebo viceprimátor mesta. Všetky tieto jeho danosti ho predurčujú byť dobrým správcom vecí verejných v Stupave. Preto ho plne podporujem a viem, že sa môžem spoľahnúť na to, že naše mesto bude v správnych rukách.

Kandidáti na poslancov do mestského zastupiteľstva

Stanislav Sokol 4

Ulice:

Družstevná, Džbankárska, Ferdiša Kostku, Jilemnického, Kalinčiakova, Malacká, Námestie Slovenského povstania, Obuvnícka, Pastierska, Pažitná, Pod Kopcami, Poľná, SNP

MVDr. Robert Kazarka 1

Ulice:

Družstevná, Džbankárska, Ferdiša Kostku, Jilemnického, Kalinčiakova, Malacká, Námestie Slovenského povstania, Obuvnícka, Pastierska, Pažitná, Pod Kopcami, Poľná, SNP

Ing. Denisa Klačmanová 1

Ulice:

Bitúnková, Borovicová, Brezová, Dubová, Duklianska, Hrabová, Jána Ondruša, Jedľová, Jelenia, Ľ. Kraskovskej, Lesná, Liesková, Líščia, Mateja Bela, Medzipotočná, Na kopcoch, Nad potokom, Nová, Osiková, Pajštúnska, Piesková, Platanová, Pod vŕškom, Pri artézskej studni, Pri majeri, Pri potoku, Prof. Ondroucha, Rímska, Ruda Morica, U Kozánka, Václava Honzu, Vincenta Šikulu

Ing. Hana Haldová 1

Ulice:

Bazová, Cintorínska, Čakanková, Debnáreň, Gaštanová, Hlavná 1 – 11, 15 – 57A nepárne čísla, 2 – 46 párne čísla, Hlavná 13 ( DSS a ZpS ), Hroznová, Jaseňová, Javorová, Kalvárska, Karpatská, Konvalinková, Kvetná, Lúčna, Marcheggská, Muštová, Na vyhliadke, Nám. M. R. Štefánika, Nám. sv. Trojice, Námestie Maxa Reinhardta, Nevädzová, Orechová, Park, Pod Kremenicou, Pri Borníku, Pri Greftoch, Révová, Slovenská, Viničná, Vinohradská, Žabárňa, Stavba v k.ú. Stupava, súp. Č. 5600

JUDr. Štefan Haulík 2

Ulice:

Bazová, Cintorínska, Čakanková, Debnáreň, Gaštanová, Hlavná 1 – 11, 15 – 57A nepárne čísla, 2 – 46 párne čísla, Hlavná 13 ( DSS a ZpS ), Hroznová, Jaseňová, Javorová, Kalvárska, Karpatská, Konvalinková, Kvetná, Lúčna, Marcheggská, Muštová, Na vyhliadke, Nám. M. R. Štefánika, Nám. sv. Trojice, Námestie Maxa Reinhardta, Nevädzová, Orechová, Park, Pod Kremenicou, Pri Borníku, Pri Greftoch, Révová, Slovenská, Viničná, Vinohradská, Žabárňa, Stavba v k.ú. Stupava, súp. Č. 5600

Ing. Martin Smeja, PhD. 5

Ulice:

Bezručova, Budovateľská, J. Kráľa, Keltská, Krížna, Kukučínova, Mlynská, Továrenská, Troyerovo námestie, Záhradná, Zemanská

Peter Kubička 3

Ulice:

Bezručova, Budovateľská, J. Kráľa, Keltská, Krížna, Kukučínova, Mlynská, Továrenská, Troyerovo námestie, Záhradná, Zemanská

Ing. Ľubomír Bugala 1

Ulice:

Agátová, Bernolákova, Bočná, Cementárenská, Dlhá, Fándlyho, Kúpeľná, Lipová, Mierová, Na aleji, Robotnícka, Sama Tomášika, Sládkovičova, Vajanského, Veterná, Wolkerova

František Lachkovič 3

Ulice:

Agátová, Bernolákova, Bočná, Cementárenská, Dlhá, Fándlyho, Kúpeľná, Lipová, Mierová, Na aleji, Robotnícka, Sama Tomášika, Sládkovičova, Vajanského, Veterná, Wolkerova

Mgr. Peter Novisedlák, MBA 3

Ulice:

Kosatcová, Krátka, Ľanová, M. Benku, Malý Háj, Marianska, Na Dieloch, Na Pekárkach, Na stráni, Na Vrchnú horu, Okružná, Pri kríži, Púpavová, Ružová, Sadová, Slnečná, Stromová, Školská, Veternicová, Zvončeková, Stavby v k.ú. Mást II, súp. č. 5046, 5238, 5248, 5249, 5284, 5309, 5337, 5364, 5365, 5434, 5468, 5507, 5549, 5583, 5608, Stavby v k. ú. Stupava, súp. č. 5226

Ing. Marek Lacka 2

Ulice:

Kosatcová, Krátka, Ľanová, M. Benku, Malý Háj, Marianska, Na Dieloch, Na Pekárkach, Na stráni, Na Vrchnú horu, Okružná, Pri kríži, Púpavová, Ružová, Sadová, Slnečná, Stromová, Školská, Veternicová, Zvončeková, Stavby v k.ú. Mást II, súp. č. 5046, 5238, 5248, 5249, 5284, 5309, 5337, 5364, 5365, 5434, 5468, 5507, 5549, 5583, 5608, Stavby v k. ú. Stupava, súp. č. 5226

Ing. Jozef Zelenák 6

Ulice:

Hlavná 59 až 99 nepárne čísla, Hlavná 48 – 96A párne čísla, Krajná, Rovná, Sama Chalupku, Stredná, Zadná, Zdravotnícka, Železničná, Stavba v k. ú. Mást I, súp. č. 5549

Ing. Jozef Blažek 1

Ulice:

Bajzova, Bottova, Devínska cesta, Dolná, Hodžova, Hollého, Hurbanova, Hviezdoslavova, Juračkova, Kolakovičova, Matuškova, Moyzesova, Pri Polankach, Šípková, Štúrova, Záhumenská

Mgr. Ján Kohútek 3

Ulice:

Bajzova, Bottova, Devínska cesta, Dolná, Hodžova, Hollého, Hurbanova, Hviezdoslavova, Juračkova, Kolakovičova, Matuškova, Moyzesova, Pri Polankach, Šípková, Štúrova, Záhumenská

Videá

Kampaň už začala

Sympatizanti

S podporou

LOGO-SAS.ai
30_olano_logo
LOGO_NOVA_2014
01_KDH_logo_basic_pozitiv_cmyk
LOGO-Zmena-zdola-DU-Slovenska-DIGITAL_OUT